International Association for Intelligent Communications (INAFIC) (from Metodology by dr Jelena Bajić)

INAFIC je udruženje, organizacija koja se bavi razvojem profesionalnih i personalnih kompetencija pojedinaca. Kroz relevantne, naučne Teorije komunikacije i Modele komuniciranja sa utemeljenjem u nauci Komunikologiji sa jedne strane i kroz Savremene komunikološke modele (Koučing, Transakciona analiza, NLP-Neuro-lingvističko programiranje, Neverbalna komunikacija, Primenjeno pozorite-Performans, Asertivna komunikacija i sl.), sa druge strane, postavlja nove standarde na polju razvoja ljudi.

Nastalo sa idejom da podigne opštu svest o važnosti inteligentne komunikacije, tj. komunikacije uopšte, kao kičmu celog procesa u sebi sadrži novu naučnu metodologiju Intelligent Communications (IC) Metodology by dr Jelena Bajić. To je nova naučna metodologija jedinstvena po svom sadržaju i nameni. Proizašla je iz dugogodišnjeg istraživačkog, edukativno naučno-akademskog rada, prvo na odbranjenoj master tezi pod nazivom: „Interni PR u privrednim organizacijama: uticaj interpersonalne komunikacije na motivaciju zaposelnih”(2012), a onda i na odbranjenoj doktorskoj disertaciji pod nazivom „Savremeni komunikološki modeli za razvoj profesionalnih i personalnih kompetencija na primeru Republike Srbije (2018).”

U sebi konvergira tradicionalne i savremene (stare i nove) modele komuniciranja i time daje novi uvid i sasvim novi ugao posmatranja komunikacione kompetencije u XXI veku. Oslanjajući se na važnost kompetentne inteligentne komunikacije u teoriji i praksi objedinjuje PR (Public Relations) teoriju i praksu sa HR (Human Resource) teorijom i praksom, imajući u vidu samoga čoveka kao centralnu figuru sopstvenog habitusa. Nauka Komunikologija oličena u Intelligent Communications (IC) Metodology by dr Jelena Bajić, daje jasne smernice i relevantne empirijski potkrepljene putokaze i predstavlja svojevrstan stub u razvoju komunikacionih kompetencija za savremeno doba sublimirajući ova dva, do sada odvojena naučna pravca.