O nama

Čovekova potreba i traganje za celovitim personalnim i profesionalnim razvojem, uz uočenu i tržišno potkrepljenu potrebu za samorazumevanjem, razumevanjem kompleksnog sveta oko sebe i svog položaja i orijentacije u njemu, dovode do razvoja savremenih komunikoloških modela za unapređenje personalnih i profesionalnih kompetencija na tržištu. Određivanje potrebe, profesionalnog i personalnog razvoja kao izazova savremenog čoveka, a kao predmet istraživanja, bazirano je na sve većoj ponudi i potražnji za izdanjima popularne psihologije i duhovnosti, samopomoći, tekstovima, blogovima, člancima na internetu, panel diskusijama na televiziji; zatim, na širenju popularnosti radionica, savetovališta, seminara za samorazvoj, pojavi i promovisanju novih komunikoloških profesija („lajf kouč“ i sl.).

U tom obuhvatno personalno-profesionalnom prostoru javljaju se i nadmeću različite ponude, koje, u skladu sa svojim teorijskim polazištima, motivima i ciljevima, koriste različite komunikacione pristupe i strategije koji mogu da idu i do manipulativnih.

Intelligent Communications (IC) Metodology, kao i doktorska disertacija na koju se referentno oslanja, upravo iz tog razloga, akademski, empirijski utemeljeno pravi razliku i u tom smeru odvaja „žito od kukolja.“ Jer, čovekov celokupan rad na sebi, kao i njegova promišljanja i zapažanja, svoju konačnu potvrdu dobijaju tek kroz komunikaciju sa drugim ljudima. Posebno kroz interpersonalnu komunikaciju, jer usmena interpersonalna komunikacija zadovoljava kako emocionalne, tako i društvene i kognitivne ljudske potrebe. Stvaranje zdravog radnog ambijenta, radne motivacije zaposlenih, kao i dobre organizacione kulture, veoma zavisi od kvaliteta i učestalosti interpersonalne komunikacije.

International Association for Intelligent Communications (INAFIC) ima misiju širenja svesti o važnosti komunikacije, komunikacione situacije i komunikacionog čina u svim čovekovim segmentima bitisanja, jer čovek je biće odnosa, i sav njegov život usmeren je i odvija se unutar određenih odnosa. Osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja profesionalnih i personalnih kompetencija savremenih pojedinaca, članova i šire javnosti, kroz edukaciju i inteligentnu komunikaciju, udruženje ima sledeće ciljeve:

 • razvoj profesionalnih i personalnih kompetencija savremenih pojedinaca;
 • razvoj nauke i edukacija radi podsticanja intelektualnog, ali i privrednog razvoja u Srbiji, regionu i šire;
 • očuvanje i razvoj opšteg fonda znanja i ukupnih naučno istraživačkih i stručnih kadrova u društvenim naukama, a posebno u menadžmentu, komunikologiji, psihologiji, razvoju ljudskih resursa i srodnim naukama;
 • edukacija pravnih i fizičkih lica, kako profesionalno, tako i personalno kroz koučing alate i tehnike;
 • edukacija dece i mladih;
 • edukacija pravnih i fizičkih lica, dece i mladih o značaju komunikacije, a posebno inteligentne komunikacije u interpersonalnim i drugim odnosima;
 • unapređenje života ljudi i podizanje standarda građana kroz usvajanje načela inteligentne komunikacije, kako interpersonalne, tako i intrapersonalne;
 • osnaživanje pojedinaca kroz primenu naučne metodologije „Inteligentni komunikolog“ autora dr Jelene Bajić;
 • razvoj, primena i unapređenje novih, savremenih komunikoloških modela komunikacije: Transakcione analize, Neurolingvističkog programiranja, Asertivne komunikacije, Primenjenog pozorišta, Koučinga, Neverbalne komunikacije i ostalih sličnih programa namenjenih razvoju kompetencija čoveka XXI veka;
 • usmeravanje društva ka inovacijama, kreiranju stvaralačkog i primenljivog obrazovanja;
 • zalaganje za unapređenje naučno-istraživačkog rada, promociju i popularizaciju nauke i otvorenost ka novim znanjima i saznanjima;
 • organizovanje aktivnosti kao i javnog zalaganja za promenu navika u pogledu uobičajenog načina komunikacije u svim segmentima delovanja, od personalnog, preko profesionalnog do javnog – medijskog komuniciranja;
 • edukacija i razvoj profesionalnih i personalnih kompetencija zaposlenih kako u javnom tako i u privatnom sektoru;
 • edukacija i razvoj profesionalnih i personalnih kompetencija nezaposlenih, dece, omladine, kao i osoba sa posebnim potrebama;
 • razvoj humanijih međuljudskih odnosa na svim nivoima i u svim segmentima društva;
 • praktičnom primenom relevantnih naučnih teorija komunikacije implementirati bolju, kvalitetniju, inteligentnu komunikaciju među ljudima i time doprineti stvaranju boljeg privatnog i radnog ambijenta, a samim tim i boljeg standarda života u Srbiji, regionu, Evropskoj uniji i šire.