INAFIC

Organizacija, njen program i aktivnosti u smeru razvoja kompetencija neophodnih za XXI vek, namenjena je svim stručnjacima iz oblasti razvoja „transverzalnih” kompetencija, poznavaocima prilika važnosti razvoja savremenog čoveka, prvenstveno kroz razvoj kompetentne - inteligentne komunikacije. Namenjena je svima onima koji žele da budu vesnici radjanja novog inteligentnog komunikacionog pokreta koji menja stare obrasce komunikacionog ponašanja na individualnom, ali i grupnom planu.

International Association for Intelligent Communications (INAFIC) namenjena je akademskim stručnjacima, doktorima nauka koji razumeju važnost, i imaju želju da daju svoj stručni doprinos, u razvoju čoveka XXI veka, razvoju njegovih „transverzalnih” kompetencija kroz inteligentnu komunikaciju. Naučna literatuira u tom smeru veoma je oskudna pa su i recipijenti prilično zbunjeni i nesigurni u odabiru pravih modela, programa za razvoj kompetencija. Spajanje relevantne teorije i prakse u tom smeru predstavljao bi impozantan naučni, ali i društveni doprinos u čijem razvoju i implementaciji nezamenljivu ulogu imaju baš akademski stručnjaci, doktori nauka iz srodnih oblasti.

Namenjena je sa druge strane i sertifikovanim trenerima, edukatorima iz oblasti svih Savremenih modela za razvoj profesionalnih i personalnih kompetencija (Koučinga, Transakcione analize, Asertivnog ponašanja, NLP-a (Neuro-lingvističkog programiranja), Primenjenog pozorišta-Performansa, Neverbalne komunikacije i sl.). Namenjena je i edukantima pomenutih programa koji žele da daju svoj doprinos i dalje se razvijaju u ovom pravcu, ali i radoznalim pojedincima koji bi želeli da rade na sebi, svom sveopštem, razvoju, a naročito na razvoju svojih komunikacionih kompetencija.

Začetnik celog pokreta, novog pravca, je dr Jelena Bajić sa prvom doktorskom disertacijom na tu temu pod nazivom „Razvoj profesionalnih i personalnih kompetencija kroz Savremene komunikološke modele na primeru Republike Srbije” koja predstavlja akademsku osnovu i naučno utemeljenje nove metodologije Intelligent Communications (IC) Metodology, a samim tim i razvoja Organizacije sa tom tematikom. Sa izabranim kompetentnim saradnicima kreira nove programe koji u sebi konvergiraju najbolje iz postojeće prakse sa akcentom na inteligentnu komunikaciju.