Aktivnosti

Organizacija International Association for Intelligent Communications (INAFIC) oformljena je sa idejom da okupi relevantne stručnjake, poznavaoce komunikoloških, psiholoških i menadžerskih prilika u našoj zemlji, ali i šire, i ukaže na rastuću potrebu razvoja „transverzalnih“ kompetencija u sve zahtevnijem životnom okruženju XXI veka. Kroz edukaciju, radionice, konferencije i ostale aktivnosti organizacija okuplja stručne, ali i radoznale recipijente, i ozbiljno promoviše inteligentan pristup komunikaciji savremenog čoveka kroz oslanjanje na akademski rad (doktorat), ali i praktičnu primenu svih stečenih znanja i saznanja u prethodnoj deceniji. Krajni cilj je dostupnost kvalitetnih programa za razvoj komunikacione i ostalih važnih kompetencija za XXI vek svim mislećim recipijentima koji pokažu interesovanje i potrebu za savremenim načinom razvoja i rada na sebi. Radi ostvarivanja ovog, ali i svih ranije pomenutih ciljeva Udruženje naročito:

 • prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti razvoja profesionalnih i personalnih kompetencija;
 • organizuje samo ili u saradnji sa drugim organizacijama stručne i naučne skupove, savetovanja, seminare, simpozijume, predavanja, samite, forume, obuke, studijske posete, prezentacije, okrugle stolove, studentske prakse, istraživačke projekte, interkulturalne projekte i programe, akademske susrete, treninge, radionice, letnje i zimske škole i druge oblike edukacije u oblasti razvoja kompetencija, razvoja savremenih modela komunikacije (Transakcione analize, Neurolingvističkog programiranja, Asertivne komunikacije, Primenjenog pozorišta, Koučinga, Neverbalne komunikacije i ostalih sličnih programa) sa akcentom na inteligentnu komunikaciju po metodologiji „Inteligentni komunikolog“ autorke dr Jelene Bajić;
 • sprovodi primenjena, inovaciona i razvojna istraživanja i analize od najvišeg društvenog značaja u domenu razvoja ljudi koja imaju za cilj unapređenje znanja i implementaciju inovacija u domenu razvoja ljudskih resursa u svim segmentima delovanja;
 • objavljuje knjige, monografije, praktikume, tematske zbornike radova, periodične i druge publikacije poput različitih elaborata, studija, specifičnih analiza, strategija i baza podataka o pitanjima od značaja za savremene metode i modele razvoja pojedinaca, kao i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na razvoj pojedinaca, njihovih transverzalnih (profesionalnih i personalnih kompetencija) u skladu sa zakonom;
 • organizuje stručnjake za rad na edukaciji dece i omladine u oblasti razvoja i negovanja transverzalnih kompetencija, inteligentne interpersonalne komunikacije, koučinga, kao i za sprovođenje aktivnosti koje su vezane za ovu tematiku;
 • organizuje promotivne skupove, radionice, sesije, i slične događaje u cilju širenja svesti pojedinaca o važnosti razvoja svih kompetencija za XXI vek kao i adekvatnoj primeni inteligentne komunikacije u svakodnevnom profesionalnom, ali i ličnom životu pojedinca;
 • sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave edukacijom i razvojem profesionalnih i personalnih kompetencija savremenog čoveka kroz primenu savremenih komunikoloških modela (Transakcione analize, Neurolingvističkog programiranja, Asertivne komunikacije, Primenjenog pozorišta, Koučinga, Neverbalne komunikacije i ostalih sličnih programa za razvoj transverzalnih kompetencija savremenog čoveka), kao i primenom osnovnih postulata nove metodologije pod nazivom „Inteligenti komunikolog“ autora dr Jelene Bajić, u svome radu;
 • angažuje se na personalnom razvoju pojedinaca, a tako indirektno i na razvoju preduzetništva naročito kada su u pitanju mladi ljudi, studenti, nezaposleni građani, ženska populacija, socijalno ugrožene kategorije, kao i osobe sa invaliditetom.
 • vodi računa o zaštiti interesa svojih članova i svih edukatora koji postupaju u skladu sa zakonom i osnovnim etičkim i moralnim načelima;
 • radi na promociji mladih istraživača u oblasti razvoja kompetencija i unapređuje socijalne, ekonomske i profesionalne pozicije mladih kroz programe profesionalne orijentacije, volonterizma, prakse i društvenog i omladinskog preduzetništva.
 • konkuriše za sredstva i učestvuje u sprovođenju različitih programa od javnog interesa koje finansira država, ali i druge domaće i strane institucije i organizacije, naročito u oblasti razvoja, obrazovanja, nauke, kulture, informisanja, održivog razvoja, i drugih programa koji mogu imati humanitaran karakter;
 • obavlja konsalting i menadžment poslove i pruža logističku pomoć pravnim i fizičkim licima pri realizaciji promocija, prezentacija, stručnih sajmova, raznih kampanja i sličnih aktivnosti koje su u vezi sa razvojem profesijalnih i personalnih kompetencija pojedinaca primenom inteligentne komunikacije.