PRISTUPNICA UDRUŽENJU „Međunarodna asocijacija za Inteligentnu komunikaciju“ (International Association for Intelligent Communications)

Ovim izjavljujem da želim da postanem član udruženja „Međunarodna asocijacija za Inteligentnu komunikaciju“ (International Association for Intelligent Communications). Upoznat/a sam i u celosti prihvatam sve odredbe Osnivačkog akta i Statuta udruženja. Popunjavanjem ove pristupnice prihvatam obavezu plaćanja godišnje članarine od 3.600,00 dinara, na račun Raiffeisen bank broj 265-1680310001254-80.

Da li imate želju da se aktivno uključite u rad udruženja?
NeDa

* Upravni odbor udruženja donosi odluku o učešću člana udruženja u organizacionoj strukturi udruženja, kao i o radnoj angažovanosti, u skladu sa navedenim kompetencijama i afinitetima.

Izjavljujem da sam upoznat/a sa programom udruženja i ostalim pravima i obavezama koje proističu iz članstva i da ću se u skladu sa tim ponašati.